Đại hội Chi bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2022 - 2025


Ngày 13/9/2022, tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Chi bộ Khoa Luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ và bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ Khoa Luật là đơn vị trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Tính đến tháng 5/2022, tổng số đảng viên của chi bộ là 26 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí Đảng viên là giảng viên, 15 đồng chí Đảng viên là sinh viên. Về trình độ chuyên môn, PGS.TS: 1 đồng chí; 03 đồng chí tiến sĩ; 06 đồng chí thạc sĩ; 16 đồng chí Đại học.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Khoa Luật luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của chi bộ các khoa, phòng và sự đồng thuận, giúp đỡ của các đoàn thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là viên chức và sinh viên do đó có trình độ nhận thức tốt, nhiệt tình, say mê trong công tác, có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên là giảng viên trong chi bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (từ thạc sĩ trở lên), trình độ ngoại ngữ, tin học. Chi bộ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đại hội đã Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã có những đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đoàn chủ tịch đã trình bày những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua ở các khía cạnh như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, công tác đảng phí; Phát triển đơn vị, tổ chức, cơ quan; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Đồng thời, qua kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi uỷ cũng kiểm điểm vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Đại hội cũng đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai có hiệu quả việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với việc vận dụng vào các bài giảng cụ thể, quan tâm giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống cho đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Khoa. Đại hội đã thông qua các tham luận chuyên sâu về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và tăng cường tính đoàn kết trong nội bộ Chi bộ Khoa. Ngoài ra, các đại biểu Đại hội cũng quan tâm đến việc đặc biệt chủ động trong việc phát triển Đảng từ khâu tạo nguồn đến quy trình bồi dưỡng, xem xét kết nạp, chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới và nâng cao trình độ chuyên môn giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhất là trong giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thử thách.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng ổnn định nội bộ, duy trì sự đoàn kết trong hàng ngũ lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo khoa và các thành viên trong đơn vị; Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, ổn định quy mô tuyển sinh đại học chính quy và phi chính quy; Mở hệ đào tạo cao học ngành Luật và khẳng định được thương hiệu đào tạo sau Đại học so với các trường thành viên.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, với sự đoàn kết, nỗ lực, không ngừng phấn đấu của các cán bộ Đảng viên, Chúc Chi bộ Khoa Luật nhiệm kỳ 2022 – 2025 sẽ ngày đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh của Đại hội: 


Bài viết liên quan