Sứ mệnh - Tầm nhìn


(Law-TNUS) Khoa Luật – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật uy tín của đất nước, với tôn chỉ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực khoa học pháp lý và có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực Luật học; có phẩm chất chính trị tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng hội nhập, khởi nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Khoa Luật – Trường Đại học Khoa học đặt mục tiêu cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức pháp lý cơ bản; những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam cũng như các khoa học liên ngành khác. Trong chương trình học, người học được phát triển kỹ năng nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật như thuyết trình; lập luận và phản biện; phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết vụ việc cụ thể;... Kết quả người học với tinh thần tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nhận thức sâu sắc về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp đúng đắn. Chương trình học được gắn sát với thực tiễn nên nâng cao được kỹ năng nghiên cứu độc lập, nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam và quốc tế, vừa đảm bảo tính cập nhật của lý luận, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.


Bài viết liên quan