Cơ cấu tổ chức


I. BAN CHI ỦY

 • Bí thư chi bộ: PGS.TS. Ngô Văn Giới
 • Phó bí thư chi bộ: ThS. Lê Văn Cảnh
 • Chi ủy viên: TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 • Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Phó Trưởng Khoa:  ThS. Ma Thị Thanh Hiếu

III. CÁC BỘ MÔN

  1. Pháp luật cơ sở  

 • Kiêm nhiệm trưởng Bộ môn: Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
 • TS. Đỗ Mạc Ngân Doanh
 • TS. Lường Thị Hạnh
 • ThS. Lê Văn Cảnh
 • ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • ThS. Lê Thanh Huyền
 • ThS. Hoàng Thu Hằng

  2. Bộ môn Pháp luật chuyên ngành

 • Phó trưởng bộ môn phụ trách: NCS. ThS. Ma Thanh Hiếu
 • Phó trưởng bộ môn:  NCS.ThS. Trịnh Vương An
 • TS. Lưu Bình Dương
 • TS.Nguyễn Minh Cảnh
 • ThS. Nguyễn Hải Ngân
 • ThS. Nguyễn  Thị Thùy Giang
 • ThS. Tống Thị Thu Trang
 • ThS. Dương Xuân Quý
 • ThS. Nguyễn Hoàng Ly
 • ThS. Dương Thị Thúy

 IV. TRỢ LÝ, PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 • Trợ lý đào tạo: ThS. Nguyễn Hoàng Ly
 • Trợ lý công tác Học sinh sinh viên: ThS. Dương Thị Xuân Quý
 • Trợ lý công tác công tác khảo thí và Nghiên cứu khoa học: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Phụ trách công tác Truyền thông: ThS. Lê Thanh Huyền
 • Phụ trách công tác cựu sinh viên, học viên: ThS. Tống Thu Trang
 • Phụ trách công tác thực tế, thực tập: ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang
 • Phụ trách Phòng Thực hành:  ThS. Trịnh Vương An

 

V. CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN                

 • Chủ tịch công đoàn: ThS. Nguyễn thị Thùy Giang
 • Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Lê Thanh Huyền

 

VI. VĂN PHÒNG KHOA: 

Văn phòng khoa: CN. Nguyễn Thúy Hòa

 

 


Bài viết liên quan